ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. “അരയനവോത്ഥാനവും ആധുനികകേരളവും”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 210 - 222. Accessed August 17, 2022. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/139.