കലേഷ് എം. മാണിയാടന്‍. “ആധുനികതയുടെ അച്ചടി പാഠങ്ങൾ”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 57 - 64. Accessed December 8, 2023. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/140.