രമ്യ പി.പി. “കേരളീയസ്ത്രീയുടെ ആധുനികത”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 148 - 156. Accessed April 15, 2024. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/141.