ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല. “മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 65 - 79. Accessed December 9, 2022. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/142.