ദിവ്യ കെ. “സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, അധികാരം : പാതിവ്രത്യത്തിന്‍റെ പരിണാമ വഴികൾ”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 186 - 200. Accessed February 22, 2024. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/143.