ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ. “ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 81 - 105. Accessed April 15, 2024. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/145.