അക്ഷയ ടി.എസ്. “പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ഒരു സാംസ്കാരികാന്വേഷണം”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 172 - 185. Accessed April 15, 2024. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/146.