ഡോ. ദേവി കെ വർമ. “കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ”. മലയാളപ്പച്ച 7, no. 7 (December 11, 2019): 106 - 112. Accessed September 29, 2023. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/147.