1.
സുചേത് പി.ആർ. രാഷ്ട്രാന്തരീയ പരിസരങ്ങളിലെ ഭാഷാസംഘർഷങ്ങളും സാഹിത്യവും. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2024Feb.22];8(8):220 -33. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/110