1.
ഡോ. അജയ് ശേഖർ. ഉടലും തുണിയും മാനാപമാനങ്ങളും: നഗ്നതാവാദവും മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ജാതിമതപീഡനങ്ങളും. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2024Feb.22];7(7):122 -139. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/127