1.
പ്രതിഭ ഗണേശൻ. ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2022Aug.17];7(7):233 -240. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/129