1.
രാജേഷ് ചിറപ്പാട്. കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2023Jun.5];7(7):32 -41. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/134