1.
സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ. ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2023Dec.8];7(7):140 -147. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/136