1.
സബീനാ ഭാനു.എം. മുസ്ലീം സ്ത്രീ : ശരീരം, സമൂഹം. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2024Apr.17];7(7):201 -208. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/137