1.
ഡോ. സനിത എന്‍.ജി. ജാതിക്കുമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2024Apr.15];7(7):42 -56. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/138