1.
ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. അരയനവോത്ഥാനവും ആധുനികകേരളവും. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2022Aug.17];7(7):210 -222. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/139