1.
കലേഷ് എം. മാണിയാടന്‍. ആധുനികതയുടെ അച്ചടി പാഠങ്ങൾ. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2022Dec.9];7(7):57 -64. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/140