1.
രമ്യ പി.പി. കേരളീയസ്ത്രീയുടെ ആധുനികത. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2024Apr.15];7(7):148 -156. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/141