1.
ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല. മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2022Dec.9];7(7):65 -79. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/142