1.
ദിവ്യ കെ. സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, അധികാരം : പാതിവ്രത്യത്തിന്‍റെ പരിണാമ വഴികൾ. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2024Feb.22];7(7):186 -200. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/143