1.
ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ. ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2024Apr.17];7(7):81 - 105. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/145