1.
അക്ഷയ ടി.എസ്. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ഒരു സാംസ്കാരികാന്വേഷണം. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2024Apr.17];7(7):172 -185. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/146