1.
ഡോ. ദേവി കെ വർമ. കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ. mp [Internet]. 2019Dec.11 [cited 2024May25];7(7):106 -112. Available from: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/147