• മലയാളപ്പച്ച -1
  Vol 1 No 1 (2015)

  മലയാളപ്പച്ച
  റിസേര്‍ച്ച് ജേണല്‍: ഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം

  malayala pachcha  August 2015
  Volume 01: No.01

  ഉദ്ഘാടനപ്പതിപ്പ്—ഫോക്‍ലോര്‍

   

 • മലയാളപ്പച്ച - 2
  Vol 2 No 2 (2016)

  Malayala pachcha
  Research Journal of language literature and culture
  Published In India By
  The Head of the Post Graduate Department of Malayalam,
  KKTM Govt. College,
  Pullut P.O., Thrissur District, Kerala, India. PIN 680663
  email: kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com
  © HOD-KKTMC 2015

  Published in February, 2016
  ISSN: 2454 -292X
  Typeset using Unicode Malayalam Fonts (smc.org.in)
  Cover & book design: Ashokkumar P K

 • മലയാളപ്പച്ച - 3
  Vol 3 No 3 (2016)

  Malayala pachcha
  Research Journal of language literature and culture

   


  Published In India By
  The Head of the Post Graduate Department of Malayalam,
  KKTM Govt. College,
  Pullut P.O., Thrissur District, Kerala, India. PIN 680663
  email: kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com
  © HOD-KKTMC 2015
  Published in August, 2016
  ISSN: 2454 -292X
  Typeset using Unicode Malayalam Fonts (smc.org.in)
  Cover & book design: Ashokkumar P K

 • മലയാളപ്പച്ച - 4
  Vol 4 No 4 (2017)

  Malayala pachcha
  Research Journal of language literature and culture


  Published In India By
  The Head of the Post Graduate Department of Malayalam,
  KKTM Govt. College,
  Pullut P.O., Thrissur District, Kerala, India. PIN 680663
  email: kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com
  © HOD-KKTMC 2015
  Published in February, 2017
  ISSN: 2454 -292X
  Typeset using Unicode Malayalam Fonts (smc.org.in)
  Cover & book design: Ashokkumar P K

 • മലയാളപ്പച്ച - 5
  Vol 5 No 5 (2017)

  മലയാളപ്പച്ച
  Malayala pachcha

   

   

   

  ആഗസ്റ്റ് - 2017
  Volume 05: No.05

  റിസേര്ച്ച്n ജേണല്‍: ഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം
  ലിംഗപദവി വ്യത്യസ്തയുടെ സൂചകങ്ങൾ

   

  malayala pachcha
  Research Journal of language literature and culture
  Published In India By
  The Head of the Post Graduate Department of Malayalam,
  KKTM Govt. College,
  Pullut P.O., Thrissur District, Kerala, India. PIN 680663
  email: kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com
  © HOD-KKTMC 2015
  Published in August, 2017
  ISSN: 2454 -292X
  RNI No. KDIS3475/16
  Typeset using Unicode Malayalam Fonts (smc.org.in)
  Cover & book design: Ashokkumar P K

   

   

  പ്രസാധനം
  മലയാളവിഭാഗം
  കെ.കെ.ടി.എം. ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്

  പുല്ലൂറ്റ് - 2017

 • മലയാളപ്പച്ച - 6
  Vol 6 No 6 (2018)

  Malayala pachcha
  Research Journal of language literature and culture

   


  Published In India By
  The Head of the Post Graduate Department of Malayalam,
  KKTM Govt. College,
  Pullut P.O., Thrissur District, Kerala, India. PIN 680663
  email: kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com
  © HOD-KKTMC 2015
  Published in February, 2018
  ISSN: 2454 -292X
  RNI No. KDIS3475/16
  Typeset using Unicode Malayalam Fonts (smc.org.in)
  Cover & book design: Ashokkumar P K

 • മലയാളപ്പച്ച - 7
  Vol 7 No 7 (2018)

  Malayala pachcha
  Research Journal of language literature and culture

   


  Published in India By
  The Head of the Post Graduate Department of Malayalam,
  KKTM Govt. College,
  Pullut P.O., Thrissur District, Kerala, India. PIN 680663
  email: kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com
  Published in August, 2018
  ISSN: 2454 -292X
  RNI No. KDIS3475/16
  Typeset using Unicode Malayalam Fonts (smc.org.in)
  Cover & book design: Ashokkumar P K

 • മലയാളപ്പച്ച - 8
  Vol 8 No 8 (2019)

  Malayala pachcha
  Research Journal of language literature and culture

   


  Published in India By
  The Head of the Post Graduate Department of Malayalam,
  KKTM Govt. College,
  Pullut P.O., Thrissur District, Kerala, India. PIN 680663
  email: kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com
  Published in February, 2019
  ISSN: 2454 -292X
  RNI No. KDIS3475/16
  Typeset using Unicode Malayalam Fonts (smc.org.in)
  Cover & book design: Ashokkumar P K