മലയാളപ്പച്ച
Malayala pachcha

 

 

 

ആഗസ്റ്റ് - 2017
Volume 05: No.05

റിസേര്ച്ച്n ജേണല്‍: ഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം
ലിംഗപദവി വ്യത്യസ്തയുടെ സൂചകങ്ങൾ

 

malayala pachcha
Research Journal of language literature and culture
Published In India By
The Head of the Post Graduate Department of Malayalam,
KKTM Govt. College,
Pullut P.O., Thrissur District, Kerala, India. PIN 680663
email: kktmgovtcollegemalayalamdept@gmail.com
© HOD-KKTMC 2015
Published in August, 2017
ISSN: 2454 -292X
RNI No. KDIS3475/16
Typeset using Unicode Malayalam Fonts (smc.org.in)
Cover & book design: Ashokkumar P K

 

 

പ്രസാധനം
മലയാളവിഭാഗം
കെ.കെ.ടി.എം. ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്

പുല്ലൂറ്റ് - 2017

Published: 2019-11-28

Full Issue

Articles