കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലെ  മലയാളം ബിരുദാനന്തരബിരുദവിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മറ്റ് പുസ്തകവായനക്കാരുടെയും പുസ്തകവിചാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ഇത് ഒരു മലയാളഗവേഷണം പോർട്ടൽ - മലയാളം റിസർച്ച് ജേർണൽ കൺസോർഷ്യം സംരംഭമാണ്. പ്രസാധന നടത്തിപ്പ് : മലയാളവിഭാഗം ശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗവ. സംസ്കൃത കോളേജ്, പട്ടാമ്പി.

രൂപകൽപ്പന- സംവിധാനം: ഡോ. എച്ച്.കെ. സന്തോഷ്