മലയാളഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം, കേരളപഠനം എന്നീ വിഷയമേഖലകളിൽ ഗവേഷണസ്വഭാവമുള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.