രാഷ്ട്രസങ്കല്പം നവോത്ഥാന കവിതയിൽ : വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കടൽക്കാക്കൾ എന്ന കവിതയെ ആധാരമാക്കി ഒരന്വേഷണം

  • ഫിറോസ് ഖാൻ എം എസ്
Keywords: രാഷ്ട്രസങ്കല്പം, നവോത്ഥാന കവിത, വൈലോപ്പിള്ളി, കടൽക്കാക്കൾ

Abstract

രാഷ്ട്രസങ്കല്പം നവോത്ഥാന കവിതയിൽ : വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കടൽക്കാക്കൾ എന്ന കവിതയെ ആധാരമാക്കി ഒരന്വേഷണം

References

1. Evert M Reojers, Social Change in Rural Society , Page 39
2. Julies Karlia, Man's Behaviour- An introduction to social science, Page 59
3. Ibn Khaldun, An Arab Philosaphy of History , Page 30
4. വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ , കാവ്യസ്മരണകൾ,1988
5. പി.കെ വാര്യർ , എല്ലുറപ്പുള്ള കവിത ( കടൽക്കാക്കകൾ ക്കെഴുതിയ അവതാരിക )
Published
2021-02-18
How to Cite
ഫിറോസ് ഖാൻ എം എസ്. “രാഷ്ട്രസങ്കല്പം നവോത്ഥാന കവിതയിൽ : വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കടൽക്കാക്കൾ എന്ന കവിതയെ ആധാരമാക്കി ഒരന്വേഷണം ”. ഇറയം റിസർച്ച് ജേർണൽ, Vol. 2, no. 2, Feb. 2021, pp. 116-25, https://mrjc.in/index.php/irayam/article/view/327.