റിസേര്‍ച്ച് ജേണല്‍: ഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം

പ്രസാധനം
മലയാളവിഭാഗം
കെ.കെ.ടി.എം. ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്

പുല്ലൂറ്റ് -

ISSN: 2454 -292X